اهداف جشنواره رهبران کارآفرین

  • شناسایی و تقدیر از رهبران کارآفرین اقتصادی ایران
  •  شناسایی و تقدیر از رهبران کارآفرین اجتماعی ایران
  • تجلیل از همت و تلاش کارآفرینان ملی و بین المللی کشور و انتقال تجربیات آنان به نسل جوان
  • ارج نهادن به تجربیات بزرگان و پیشکسوتان صنعت، تجارت و اقتصاد
  • ایجاد فضای رقابت و تلاش در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور