تبریک سال نو


کارت تبریکهر که با عشق آشنا شد، مست شد

وارد یک راه‌ بی‌ بن‌بست‌ شد

هرکجا عشق‌ آید و ساکن‌ شود

هرچه‌ ناممکن‌ بود ممکن‌ شود

در جهان‌ هر کار خوب‌ و ماندنی‌ است‌

رد پای‌ عشق‌ در او دیدنی‌ست‌

“زنده یاد مجتبی کاشانی”