برگزاری اولین جلسه کمیته مشورتی جشنواره – ۱۲ آذر ۹۳

اولین جلسه کمیته مشورتی جشنواره رهبران کارآفرین با حضور مدیران و کارآفرینان و اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی روز ۱۲ آذر ۹۳ برگزار گردید.